Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/81942/virtual/www/domains/studentiq.cz/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 853
Přípravné kurzy na VŠ a k maturitě | StudentIQ | Praha | studentIQ.cz

Obchodní podmínky

1.    Podnikatel

Adam Kecek, IČ: 05697344, zapsán u Živnostenského úřadu MČ Praha 1 (dále jen Provozovatel), je provozovatel internetových stránek www.studentiq.cz a zřizovatelem zde nabízených výukových kurzů. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a objednavatelem a/nebo studentem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti Provozovatele je poskytovatele je nabídnout studentům kvalitní vzdělání potřebné pro úspěšné složení maturitní zkoušky či pro přijímací zkoušky na vysokou školu.

2.    Přihlášení

a) Smluvní vztah mezi Provozovatelem a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3. Platba této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4. Storno podmínky.

b) Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit jsou uvedené na studentiq.cz/akce a to včetně podmínek pro jejich uplatnění. Všechny uvedené slevy lze uplatnit při objednání kurzu. Po jeho zaplacení již není možné slevy využívat. Slevy není možné sčítat.

c) Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny kurzu před zahájením výuky studenta v kurzu, zjistí-li, že byl kurz nabízen za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude Provozovatelem stornována.

3.    Platba

a) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 28 dní, je možné hradit kurzovné formou zálohy. Záloha je splatná do 10 dnů ode dne přihlášení. Doplatek je splatný 7 dní před zahájením kurzu.

Výše zálohy se odvíjí od ceny kurzu a to následovně:

  • Cena kurzu do 2 999 Kč – záloha 1000 Kč
  • Cena kurzu od 3000 Kč do 5 999 Kč – záloha 2000 Kč
  • Cena kurzu od 6 000 Kč do 16 999 Kč – záloha 5 000 Kč
  • Cena kurzu od 17 000 Kč – záloha 8 000 Kč

Kurzovné je možné hradit pouze převodem na účet,

b) V případě přihlášení mezi 21. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 7 dní před dnem zahájení kurzu.

c) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné do sedmi dnů od přihlášení.

d) Kurzovné a zálohy je možné platit pouze převodem na účet. Číslo účtu Provozovatele je 6804982/0800, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky.

e) Student má možnost uhradit kurzovné formou splátek na základě splátkového kalendáře sestaveného Provozovatelem, přičemž platí následující:

  • Cena kurzu do 2 999 Kč – neposkytujeme možnost splátek
  • Cena kurzu nad 3000 Kč do 5 999 Kč – dlužná částka je splatná ve dvou měsíčních splátkách, kde k první splátce je připočteno 10% z celkové ceny kurzovného za poskytnutí služby
  • Cena kurzu od 6 000 Kč do 9 999 Kč – dlužná částka je splatná ve třech splátkách, kde k první splátce je připočteno 10% z celkové ceny kurzovného za poskytnutí služby
  • Cena kurzu nad 10 000 Kč – dlužná částka je splatná ve čtyřech měsíčních splátkách, kde k první splátce je připočteno 10% z celkové ceny kurzovného za poskytnutí služby

f) Splácení je možné provést buďto z celkové ceny kurzovného nebo z ceny ponížené o již zaplacenou zálohu za kurzovné.

g) Celá dlužná částka musí být zaplacena nejpozději do poloviny času trvání kurzu.

4.    Smluvní sankce za prodlení

Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Provozovatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.    Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
a) Vrácení plné části již uhrazeného kurzovného je možné v případě, že student byl přijat na státní nebo veřejnou vysokou školu (bakalářské nebo magisterské studium, nikoliv magisterské navazující) a nejpozději do 30. září 2017 doloží potvrzení o přijetí Provozovateli (platí pouze u kurzů, které začínají v říjnu a listopadu 2017). Vrácení školného se nevztahuje pro přijetí na vyšší odbornou školu, program celoživotního vzdělání, navazující magisterské studium, soukromou vysokou školu, či jakoukoliv školu mimo území ČR.

b) V případě, že byl student přijat na státní nebo veřejnou vysokou školu (bakalářské nebo magisterské studium, nikoliv magisterské navazující) po 30. září 2017, a to na základě odvolání (platí pouze u kurzů, které začínají v říjnu a listopadu 2017), má nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného a to v případě, že tuto skutečnost oznámí Provozovateli s doložením potvrzení o studiu na dané vysoké škole společně s rozhodnutím akademického pracovníka o přijetí na základě odvolání nejpozději do 31.10.2017. Poměrnou částí se rozumí uhrazené kurzovné snížené o vyučovací hodiny, které proběhly do dne oznámení této skutečnosti Provozovateli. Vrácení školného se nevztahuje pro přijetí na vyšší odbornou školu, program celoživotního vzdělání, navazující magisterské studium, soukromou vysokou školu, či jakoukoliv školu mimo území ČR.

c) Nesplní-li student ani jednu z podmínek a) a b), je účtován storno poplatek v plné výši kurzovného.

d) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

e) Maximální počet hodin, které student může navštěvováním kurzu získat je uveden v popisu kurzu. Tato hodnota může být snížena bez udání důvodu maximálně o 25%.

f) Sylaby ke kurzům mají pouze informativní charakter a Provozovatel si vyhrazuje právo na jejich změny.

g) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím e-mailu Provozovatele (info@studentiq.cz) nebo na stránkách studentiq.cz.

h) V případě zrušení kurzu ze strany Provozovatele vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

i) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude převedena na jeho účet do 15 pracovních dnů.

6.    Zmeškané hodiny

a) Docházka do kurzu je v průběhu studia sledována, je hodnotícím kritériem pro získání certifikátu.

b) Za neúčast studenta na výuce Provozovatel neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

7.    Průkaz studenta

Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání.

a) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta.

b) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do budovy, kde se koná výuka.

8.    Ukončení studia

a) Každý student, který má docházku minimálně 60 % a úspěšně složí všechny testy, má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu (za úspěšné složení testů se považuje dosažení v každém z nich minimálně 70% úspěšnosti).

b) V případě, že student splnil podmínky v bodě, bude mu zaslán certifikát o absolvování kurzu na korespondenční adresu, kterou uvedl při přihlášení do kurzu. Certifikát bude odeslán Provozovatelem nejpozději 28 dní po ukončení kurzu.

c) V případě, že student nesplnil podmínky v bodě a) v plném znění, tj. nedosáhl u testů požadovaného hodnocení a zároveň jeho docházka činila minimálně 60%, může zažádat o komisionální přezkoušení.

d)V případě, že studentem nebude splněna minimální hranice docházky (60%), vyhrazuje si Provozovatel právo odmítnout studentovu žádost na komisionální přezkoušení.

9.    Odstoupení od smlouvy

a) Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu naplnění kapacity kurzu, pokud k tomu dojde do okamžiku řádného zaplacení kurzovného. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet Provozovatele, přičemž přednost mají dříve platící studenti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

c) Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Provozovatele nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

c) V případě stížností ze strany studenta je potřeba postupovat v souladu s reklamačním řádem.

10.          Status studenta

Studium není zařazeno do návrhu novely vyhlášky 322/2005 Sb., a tudíž se na studenta nevztahuje nárok na status studenta a s ním spojené sociální výhody (v souvislosti se zdravotním a sociálním pojištěním atd).

11.          Změny obsahu

Provozovatel neodpovídá za případné změny v systému přijímacích zkoušek na vysokých školách. Změna typu nebo obsahu přijímací zkoušky, pokud ji bylo možné zjistit až po zahájení kurzu, nezakládá nárok na vrácení jakékoli části kurzovného. Provozovatel se zavazuje, že vynaloží maximální úsilí k zajištění výuky podle nové koncepce přijímacích zkoušek v co nejkratším termínu a ve stejné kvalitě jako v předchozí části kurzu.

12.          Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

13.          Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů Provozovatelem: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely plnění smluvních závazků Provozovatele, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.

e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Tutor, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.

g) V případě, že by se student domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Provozovatele o vysvětlení,
  • požadovat po Provozovateli, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Provozovatele související se službami nebo podnikáním Provozovatele na elektronickou adresu studenta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2017

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít